Lô có ngày gan tiến gần về cực đại có khả năng nổ cao

Lô có ngày gan tiến gần về cực đại có khả năng nổ cao